TYPOSZEREG PODSTAWOWY KOTŁÓW CO TYPU ELGAZ
MOC CIEPLNA17 kW23 kW29 kW35 kW41 kW
POWIERZCHNIA GRZEWCZAm21,52,02,53,03,5
WYMIARY GABARYTOWEAmm10501050105010501100
Bmm11001100110011001150
Cmm350450500550600
Dmm160260310360410
Emm530530530530580
ZUŻYCIE GAZUGZ‑35m3/h2,94,15,26,47,0
GZ‑502,23,14,04,95,3
SPRAWNOŚĆ MIN%8282828484
MASAKg180220250300320
Wyposażenie dodatkowe

– Pokojowy Regulator Temperatury – Pokojowy Regulator Temperatury Typu ELGAZ jak opisany w instrukcji obsługi. Obecnie dostępny jest również Bezprzewodowy (radiowy) cyfrowy termostat pokojowy C3 RF

– Programator Pogodowy – Kotły typu ELGAZ współpracują z wieloma Programatorami Pogodowymi dostępnymi na rynku pod warunkiem zastosowania przekaźnika o napięciu 9 V (przez typowy zasilacz z 220V na 9V) do sterowania elektrozaworem umieszczonym w układzie automatyki kotła.

– Sterownik Pompami Cyrkulacyjny – Kotły gazowe typu ELGAZ zamontowane w kombinowanym układzie grzewczym obiektu gdzie zastosowano również zasobnik ciepłej wody użytkowej zasilany dodatkowo z paneli słonecznych, energii elektrycznej oraz płaszcza wodnego z kominka wymagają zastosowania Sterownika Pompami Cyrkulacyjnymi, które obecnie sterują  wszystkimi przyłączonymi urządzeniami aby zapewnić optymalne wykorzystanie energii i ograniczyć zużycie gazu.

OSTRZEŻENIE dotyczące części zamiennych !!!

Ostrzegamy użytkowników kotłów gazowych typu ELGAZ przed zakupem i stosowaniem nie oryginalnych części zamiennych. W Internecie oferowane są części zamienne z demontażu lub produkcji niewiadomego pochodzenia. Nie każda część z wyglądu taka sama ma takie samo przeznaczenie i sposób działania. W przypadku urządzeń gazowych różnica w wysokości, średnicy nawet o 1 milimetr ma bardzo duże znaczenie. Zastosowanie tego typu części może spowodować nieprawidłowe działanie Kotła, znaczne zużycie gazu przy utracie mocy i sprawności Kotła. A nawet spowodować zagrożenie dla życia mieszkańców gdzie eksploatowany jest Kocioł. Zamontowanie nieprawidłowej części może również doprowadzić do uszkodzenia innych elementów sterująco zabezpieczających i uszkodzenia Kotła. Ponadto warto dodać, że zgodnie z obowiązującymi w Unii Europejskiej przepisami, wszelkie naprawy urządzeń gazowych – a Kotły gazowe zaliczane są do tej grupy jako urządzenia energetyczne, mogą być naprawiane tylko i wyłącznie przez przeszkolonych przez Producenta Serwisantów. Nie każdy Serwisant, przedstawiciel gazowni lub zakładu gazowniczego posiada wiedzę o konstrukcji układów automatyki w kotłach gazowych do czego niezbędne jest posiadanie odpowiedniej dokumentacji technicznej. Kotły gazowe typu ELGAZ produkowane w latach 1980 do 2005 i obecnie posiadają około 21 typów automatyki która jest stale modernizowana i tylko Serwis Producenta posiada części zamienne odpowiednie do każdego zastosowanego modelu automatyki, na które po zamontowaniu przez autoryzowany Serwis udzielana jest 10 letnia gwarancja.

Dlatego ostrzegamy użytkowników Kotłów gazowych typu ELGAZ przed nabywanie i stosowaniem nie oryginalnych części zamiennych.

Polityka prywatności strony internetowej

elgazsa.pl

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

  1. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem strony internetowej elgazsa.pl jest JANUSZ LEKSZTOŃwykonujący/a działalność gospodarczą pod firmą PRZEDSIĘBIORSTWO PRYWATNE ELGAZ , adres siedziby: Gdynia, pl. Kaszubski, nr 8, lok. 311, 81-350, adres do doręczeń: , NIP: 5860001390, REGON: 009903672, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, adres poczty elektronicznej: biuro@elgazsa.pl, dalej „Administrator”, będący/a jednoczeście Usługodawcą. , miejsce wykonywania działalności: Gdynia, pl. Kaszubski, nr 8, lok. 311, 81-350, adres do doręczeń: Gdynia, pl. Kaszubski, nr 8, lok. 311, 81-350, NIP: 5860001390, REGON: 009903672, adres poczty elektronicznej (e-mail): biuro@elgazsa.pl, zwany/a dalej „Administratorem”.
  2. Dane osobowe zbierane przez Administratora za pośrednictwem strony internetowej są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO oraz ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r.
 2. RODZAJ PRZETWARZANYCH DANYCH OSOBOWYCH, CEL I ZAKRES ZBIERANIA DANYCH

  1. CEL PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA. Administrator przetwarza dane osobowe za pośrednictwem strony elgazsa.pl w przypadku:
   1. skorzystania przez użytkownika z formularza kontaktowego. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO jako prawnie usprawiedliwiony interes Administratora.
  2. RODZAJ PRZETWARZANYCH DANYCH OSOBOWYCH. Administrator przetwarza następujące kategorie danych osobowych użytkownika:
   1. Imię i nazwisko,
   2. Adres (zamieszkania),
   3. Adres e-mail,
   4. Numer telefonu,
  3. OKRES ARCHIWIZACJI DANYCH OSOBOWYCH. Dane osobowe użytkowników przechowywane są przez Administratora:
   1. w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest wykonanie umowy, tak długo, jak jest to niezbędne do wykonania umowy, a po tym czasie przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat sześć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – trzy lata.
   2. w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest zgoda, tak długo, aż zgoda nie zostanie odwołana, a po odwołaniu zgody przez okres czasu odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń jakie może podnosić Administrator i jakie mogą być podnoszone wobec niego. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat sześć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – trzy lata.
  4. Podczas korzystania ze strony internetowej mogą być pobierane dodatkowe informacje, w szczególności: adres IP przypisany do komputera użytkownika lub zewnętrzny adres IP dostawcy Internetu, nazwa domeny, rodzaj przeglądarki, czas dostępu, typ systemu operacyjnego.
  5. Od użytkowników mogą być także gromadzone dane nawigacyjne, w tym informacje o linkach i odnośnikach, w które zdecydują się kliknąć lub innych czynnościach, podejmowanych na stronie internetowej. Podstawą prawną tego rodzaju czynności jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ułatwieniu korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną oraz na poprawie funkcjonalności tych usług.
  6. Podanie danych osobowych przez użytkownika jest dobrowolne.
  7. Dane osobowe będą przetwarzane także w sposób zautomatyzowany w formie profilowania, o ile użytkownik wyrazi na to zgodę na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Konsekwencją profilowania będzie przypisanie danej osobie profilu w celu podejmowania dotyczących jej decyzji bądź analizy lub przewidywania jej preferencji, zachowań i postaw.
  8. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są:
   1. przetwarzane zgodnie z prawem,
   2. zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami,
   3. merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.
 3. UDOSTĘPNIENIE DANYCH OSOBOWYCH

  1. Dane osobowe użytkowników przekazywane są dostawcom usług, z których korzysta Administrator przy prowadzeniu strony internetowej. Dostawcy usług, którym przekazywane są dane osobowe, w zależności od uzgodnień umownych i okoliczności, albo podlegają poleceniom Administratora co do celów i sposobów przetwarzania tych danych (podmioty przetwarzające) albo samodzielnie określają cele i sposoby ich przetwarzania (administratorzy).
  2. Dane osobowe użytkowników są przechowywane wyłącznie na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).
 4. PRAWO KONTROLI, DOSTĘPU DO TREŚCI WŁASNYCH DANYCH ORAZ ICH POPRAWIANIA

  1. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  2. Podstawy prawne żądania użytkownika:
   1. Dostęp do danych – art. 15 RODO
   2. Sprostowanie danych – art. 16 RODO.
   3. Usunięcie danych (tzw. prawo do bycia zapomnianym) – art. 17 RODO.
   4. Ograniczenie przetwarzania – art. 18 RODO.
   5. Przeniesienie danych – art. 20 RODO.
   6. Sprzeciw – art. 21 RODO
   7. Cofnięcie zgody – art. 7 ust. 3 RODO.
  3. W celu realizacji uprawnień, o których mowa w pkt 2 można wysłać stosowną wiadomość e-mail na adres: biuro@elgazsa.pl.
  4. W sytuacji wystąpienia przez użytkownika z uprawnieniem wynikającym z powyższych praw, Administrator spełnia żądanie albo odmawia jego spełnienia niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu miesiąca po jego otrzymaniu. Jeżeli jednak – z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań – Administrator nie będzie mógł spełnić żądania w ciągu miesiąca, spełni je w ciągu kolejnych dwóch miesięcy informując użytkownika uprzednio w terminie miesiąca od otrzymania żądania – o zamierzonym przedłużeniu terminu oraz jego przyczynach.
  5. W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 5. PLIKI „COOKIES”

  1. Strona Administratora używa plików „cookies”.
  2. Instalacja plików „cookies” jest konieczna do prawidłowego świadczenia usług na stronie internetowej. W plikach „cookies” znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania strony, a także dają one także możliwość opracowywania ogólnych statystyk odwiedzin strony internetowej.
  3. W ramach strony stosowane są rodzaje plików „cookies”: sesyjne
   1. „Cookies” „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu wylogowania (opuszczenia strony).
  4. Administrator wykorzystuje własne pliki cookies w celu lepszego poznania sposobu interakcji użytkownika w zakresie zawartości strony. Pliki gromadzą informacje o sposobie korzystania ze strony internetowej przez użytkownika, typie strony, z jakiej użytkownik został przekierowany oraz liczbie odwiedzin i czasie wizyty użytkownika na stronie internetowej. Informacje te nie rejestrują konkretnych danych osobowych użytkownika, lecz służą do opracowania statystyk korzystania ze strony.
  5. Użytkownik ma prawo zadecydowania w zakresie dostępu plików „cookies” do swojego komputera poprzez ich uprzedni wybór w oknie swojej przeglądarki.  Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  1. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
  2. Administrator udostępnia odpowiednie środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.
  3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Polityką prywatności stosuje się odpowiednio przepisy RODO oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.